Algemene voorwaarden verhuur Easy Fun Events.

 

1 TOEPASSELIJKHEID.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Easy Fun Events uitgebrachte offertes, met Easy Fun Events afgesloten overeenkomsten, waaronder verhuur van de in de overeenkomst genoemde en de daarbij vermelde accessoires, de aan Easy Fun Events verstrekte opdrachten, alsmede op alle voortvloeiende rechten en verplichtingen.

2 DUUR OVEREENKOMST.

In geval van een huurovereenkomst wordt deze aangegaan voor een tijd en tegen het tarief zoals op de overeenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. Bij het vaststellen van de duur van een overeenkomst geldt een gedeelte van een dag al een hele dag.

3 VERHUUR.

 

A Easy Fun Events is gedurende de uitvoering van de opdracht niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van de aanwezige personen en deelnemers. Tevens is Easy Fun Events niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van de aanwezige personen en deelnemers.

 

B De verhuurde objecten blijven eigendom van Easy Fun Events en mogen zonder schriftelijke toestemming van

Easy Fun Events niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend.

 

C Het verhuurde kan zowel verzorgd als niet-verzorgd worden geleverd. Onder verzorging wordt

verstaan dat Easy Fun Events naast het verhuurde tevens personen beschikbaar stelt ter bediening, begeleiding

of bewaking van de in gebruik gegeven zaken. Onder niet-verzorgd wordt verstaan dat het

verhuurde zonder personen ter beschikking wordt gesteld.

 

D In geval van niet-verzorgde verhuur is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de

ingebruikneming of installatie te inspecteren op gebreken en / of beschadigingen. Eventuele

gebreken of beschadigingen dienen terstond aan Easy Fun Events kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand

aan de ingebruikneming van het verhuurde door huurder.

 

E De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is

bestemd. Huurder dient het verhuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Het

verhuurde dient aan Easy Fun Events in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is (met

inachtneming van artikel 3.D) terug te worden gegeven.

 

F Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Easy Fun Events geen

bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, belettering, zagen, lassen enzovoorts. Indien

huurder zonder schriftelijke toestemming bewerkingen op het verhuurde verricht, wordt huurder de

kosten van de schade in rekening gebracht. Huurder zal deze kosten direct voldoen. Indien door de

bewerkingen of veranderingen het verhuurde niet of niet volledig functioneert, kan huurder geen

aanspraak maken op reductie van de huursom.

 

G Indien het verhuurde voor één dag is verhuurd dient huurder het verhuurde op dezelfde dag terug te

brengen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik dan de

overeengekomen termijn worden de extra huurkosten in rekening gebracht. Het is huurder niet

toegestaan zonder toestemming van Easy Fun Events de huurtermijn te verlengen.

4 LEVERING EN TERUGBEZORGEN.

A De huurder dient zelf het gehuurde bij Easy Fun Events op te halen en te retourneren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen dat Easy Fun Events zal zorgdragen voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde.

B Indien Easy Fun Events zorgdraagt voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde zal zulks voor rekening van huurder geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

C Indien overeengekomen is dat Easy Fun Events zorgdraagt voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde kunnen partijen overeenkomen dat huurder zorgt voor hulp bij levering en/of retournering van het gehuurde. Indien huurder in dat geval verzuimt zorg te dragen voor de overeengekomen hulp, worden de hierdoor ontstane meerkosten doorberekend aan de huurder en kan Easy Fun Events terstond eenzijdig de overeenkomst beëindigen, onverminderd de aanspraak op de overeengekomen huurbedragen en onverminderd het recht op een schadevergoeding.

D De huurder kan nooit eigenaar worden van het gehuurde. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toeëigent is er sprake van verduistering en zal aangifte worden gedaan bij politie.

5 LEVERINGSTERMIJN.

A Indien Easy Fun Events zich jegens de huurder verplicht om het gehuurde te bezorgen, zal Easy Fun Events  er naar streven zo nauwkeurig mogelijk te houden aan de overeengekomen leveringstermijn. Easy Fun Events kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist of niet tijdig het gehuurde ter beschikking stelt aan de huurder. Indien de wederpartij een consument betreft kan de door Easy Fun Events te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen.

B Onder overmacht wordt verstaan elke van Easy Fun Events wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming tijdelijk of blijvend verhinderd.

 

6 GEBRUIK.

A De huurder verplicht zich om het gehuurde enkel en alleen te gebruiken,te bedienen en te handelen conform het gestelde in de aan hem/haar overhandigde of anderszins ter hand gestelde handleiding en bedienings- en gebruiksvoorschriften.

B Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om veranderingen aan het gehuurde aan te brengen en/of zelf reparaties te verrichten aan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Fun Events.

C De huurder is verplicht Easy Fun Events ten allen tijden toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.

D Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Easy Fun Events is het de huurder niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren dan wel aan een derde ter beschikking te stellen.

E De huurder dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van eventuele vergunningen en/of ontheffingen in verband met het gebruik van het gehuurde.

F De huurder zorgt voor aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten en/of verlichting en/of verwarming en/of gas en/of perslucht en/of water en/of energie toevoer en/of andere faciliteiten die noodzakelijk zijn om gebruik te maken van het gehuurde.

7 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.

 

A Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Easy Fun Events het recht

bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

B De benodigde gegevens, waarmee de uitvoering van de opdracht naar behoren kan geschieden,

worden door opdrachtgever op de door Easy Fun Events gewenste wijze verstrekt. Tevens verschaft

opdrachtgever alle verdere noodzakelijke medewerking, ten behoeve van de uitvoering van de

opdracht.

 

C Indien de verstrekking van gegevens, ofwel de noodzakelijke medewerking van de opdrachtgever,

niet naar behoren plaatsvindt, behoudt Easy Fun Events zich het recht om de voorbereiding dan wel de

uitvoering van de opdracht te staken.

 

D De geleden schade, voortkomend uit het staken van de werkzaamheden, zal worden vergoed door

opdrachtgever.

 

E Zowel opdrachtgever als Easy Fun Events is verplicht de verstrekte informatie, van welke aard dan ook, geheim

te houden, tenzij de wettelijke verplichting openbaarmaking vereist.

 

F Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vergunningen of ontheffingen nodig zijn, dient

opdrachtgever hier voor te zorgen. Indien de uitvoering van de overeenkomst geen (gedeeltelijke)

doorgang kan vinden vanwege het ontbreken van de benodigde vergunningen of ontheffingen,

blijft de betalingsverplichting zoals overeengekomen in de overeenkomst ongewijzigd bestaan.

Opdrachtgever zal derhalve de totale reserveringswaarde te allen tijde voldoen.

 

8 VEILIGHEID/TOEZICHT.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de huurder, bij gebruik van het gehuurde, zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorgdraagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. De veiligheid is een zaak van de huurder zelf. Voor de veiligheid van de huurder of van derde kan Easy Fun Events niet instaan.

9 SCHADE.

A Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan Easy Fun Events te worden gemeld. De huurder verplicht zich om de schade aan het gehuurde ten gevolgen van zorgeloos c.q. foutieve of abnormaal gebruik, het gebruik van ongeschikte accessoires alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van gehuurde, het gehuurde alsmede onderdelen en/of toebehoren aan Easy Fun Events te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de huurder om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten, aan Easy Fun Events te vergoeden.

B De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij/zij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, aangezien de huurder een teruggave plicht heeft, welke niet wordt opgeheven, ook niet door toeval of ingreep van derde.

C Easy Fun Events adviseert de huurder zich naar gelang het risico tegen brand, diefstal, molest, verlies, beschadiging e.c.t. te verzekeren. (evenementen verzekering)

10 AANSPRAKELIJKHEID.

A Easy Fun Events is niet aansprakelijk voor schade die is geleden door de huurder en/of gebruikers van het gehuurde, die ontstaan is in verband met het gehuurde, ook niet indien huurder in strijd handelt met het gestelde in de artikelen 5 en 6 van de onderhavige voorwaarden.

B Easy Fun Events is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaal verlies of andere gevolgschade wegens gebreken aan het gehuurde of wegens het gebruik van het gehuurde, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is ontstaan door ernstige schuld of grove nalatigheid van de zijde van Easy Fun Events dan wel personen of gereedschappen, machinerieën waarvoor zij aansprakelijk geacht moet worden.

C In geval van beschadiging of vermissing van het verhuurde of een gedeelte daarvan, is huurder

aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade, al dan niet met schuld van de

huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.

 

D In geval huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de

huurder en de verplichting van de huurder als eerder genoemd in artikel 7. aan, zodra het

verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.

 

E Easy Fun Events is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan

het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het

gevolg is van opzet of grove schuld van Easy Fun Events of van door Easy Fun Events ingeschakelde derden.

 

 

F Indien Easy Fun Events ingevolge voorafgaande gehouden is de schade die huurder lijdt te vergoeden, zal deze

vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de

verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorafgaande

artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is Easy Fun Events nimmer aansprakelijk.

 

G De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens Easy Fun Events ingevolge deze voorwaarden,

verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of

daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

 

11 VRIJWARING.

A De huurder vrijwaart Easy Fun Events voor alle schade van gebruikers van het gehuurde waarvoor Easy Fun Events aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan Easy Fun Events worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of gebruikers van het gehuurde gepleegde strafbare feiten, tenzij de door Easy Fun Events verschuldigde boetes een gevolg zijn va een gehuurde dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij aanvang van de huur. De huurder vrijwaart Easy Fun Events tevens voor alle schade welke mochten ontstaan in verband met de locatie,ondergrond of toegangsweg.

B Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove

schuld en behoudens het hierboven in artikel 9.E bepaalde, is BAV niet gehouden tot

vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder

bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel aan de

zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart Easy Fun Events van eventuele vorderingen van

derden.

 

12 AANBIEDINGEN EN OFFERTES.

A Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 

B Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door gemachtigde van Easy Fun Events schriftelijk is

bevestigd. Indien voor de bevestiging van de overeenkomst een zogenaamd contract door Easy Fun Events

verzonden is naar de opdrachtgever, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten op het moment

dat Easy Fun Events één getekend exemplaar van de overeenkomst retour ontvangt, binnen de daarvoor

schriftelijke kenbaar gemaakte termijn. Indien opdrachtgever mondeling een opdracht toezegt,

waarbij op verzoek van opdrachtgever nog geen bevestiging of overeenkomst wordt opgemaakt,

wordt er geacht een overeenkomst te zijn gesloten.

 

C De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder

verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

D Een samengestelde prijsopgave verplicht Easy Fun Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de

opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

E Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

13 INFORMATIEVOORZIENING:

 

A Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de

informatie.

 

B Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enz., zijn

uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Easy Fun Events en mogen niet door hem zonder

voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of

ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit

14 ANNULEREN.

 

A Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk kenbaar te maken.

 

B In geval van annulering door de opdrachtgever / huurder worden annuleringskosten in rekening

gebracht, volgens onderstaand schema. Onder de totale huursom worden alle overeengekomen

kosten verstaan, waaronder huurkosten, verzorgingskosten, transportkosten, op- en afbouwkosten

enzovoorts.

 

Bij annulering tot 3 maanden voor verhuurdatum is opdrachtgever 25% van de totale huursom

verschuldigd.

 

Bij annulering tot 2 maanden voor verhuurdatum is opdrachtgever 50% van de totale huursom

verschuldigd.

 

Bij annulering tot 1 maand voor verhuurdatum is opdrachtgever 75% van de totale huursom

verschuldigd.

 

Bij annulering tot 1 week voor verhuurdatum is opdrachtgever 90% van de totale huursom

verschuldigd.

 

Bij annulering na 1 week voor verhuurdatum is opdrachtgever 100% van de totale huursom

verschuldigd.

 

15 OVERMACHT EN WEERSOMSTANDIGHEDEN.

 

A Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie vermeld wordt.

Easy Fun Events heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien (verdere) nakoming van de

overeenkomst verhinderd wordt. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere voorwaarden

en verplichtingen van Easy Fun Events opgeschort, zonder dat Easy Fun Events tot enige schadevergoeding gehouden zal

zijn.

 

B Onder overmacht worden eveneens omstandigheden bedoeld op grond waarvan (verdere) nakoming

van de overeenkomst redelijkerwijs door Easy Fun Events niet mogelijk is, waaronder begrepen onder andere

het niet voldoen door leveranciers van Easy Fun Events aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden,

brand, wateroverlast, staking, werkonderbreking, import- of handelsverboden, uitsluiting of andere

calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.

 

C Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het verhuurde voor de

gebruikers en eventuele begeleiders of verzorgers, niet naar behoren mogelijk is, heeft de huurder

geen recht op schadevergoeding en kan Easy Fun Events nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door de

huurder eventueel geleden schade. De betalingsverplichting van huurder blijft ongewijzigd,

ongeacht de weersomstandigheden gedurende de huurperiode.

 

16 BETALEN:

A Het door huurder verschuldigde bedrag (huursom) wordt verhoogd met een borgsom van minimaal €200,- indien het verhuurde niet-verzorgd wordt geleverd of afgehaald.

 

B Tenzij in de overeenkomst of bevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, dient opdrachtgever het

volledige bedrag uiterlijk 2 weken voor verhuurdatum te hebben voldaan of contant te voldoen bij

het afhalen van verhuurde (huursom vermeerderd met de borgsom). Voor de te verrichten

betalingen verstuurt Easy Fun Events facturen of worden de facturen, bij contante betaling, meegegeven bij

het afhalen.

 

C Indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen, zoals genoemd in artikel 6.A of anders zoals

vermeld in de overeenkomst of bevestiging, voldoet, zal de overeenkomst worden ontbonden. De

door de opdrachtgever aangegane financiële verplichtingen ten aanzien van Easy Fun Events blijven echter

van toepassing.

 

D Indien nodig vindt na uitvoering van de overeenkomst een definitieve afrekening plaats, eventueel

op basis van de in de overeenkomst of bevestiging vermelde voorwaarden. Voor de te verrichte

betalingen verstuurt Easy Fun Events facturen.

E Indien de huurder na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Easy Fun Events gerechtigd dit bedrag met incassokosten te verhogen.Deze incassokosten omvatten alle kosten die Easy Fun Events in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Easy Fun Events zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

17 WIJZIGINGEN.

Ten aanzien van wijzigingen, aanvullingen van deze voorwaarden geldt dat deze slechts geldig zijn indien schriftelijk overeengekomen.

18 TOEPASSELIJK RECHT.

Op alle met Easy Fun Events overeengekomen en/of verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.