Algemene voorwaarden verkoop Easy Fun Events:

Artikel 1 Definities

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Easy Fun Events producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Easy Fun Events een overeenkomst aangaat of met wie Easy Fun Events in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Easy Fun Events en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, modellen, schetsen, monsters, drukproeven en alle (overige) resultaten van dienstverlening door opdrachtnemer, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
Order: iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

Artikel 2 Algemeen

1.    De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van Easy Fun Events te Kaatsheuvel ter zake van de leveringen van goederen, diensten of onderdelen daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.    Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.

Artikel 3 Offertes

1.    De offertes, prijscouranten en prijzen van Easy Fun Events zijn immer geheel vrijblijvend en niet bindend tot het tijdstip waarop de overeenkomst wordt afgesloten.
2.    Tenzij anders vermeld hebben alle door ons gedane aanbiedingen in welke vorm dan ook, een geldigheidsduur van 14 dagen.
3.    Een opdracht wordt pas dan geacht te zijn geaccepteerd, nadat deze door ons schriftelijk is bevestigd. Hetzelfde geldt voor aanvullingen, opdrachtwijzigingen of andere afspraken.

Artikel 4 Overeenkomst

1.    Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Easy Fun Events een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt.
2.    Ingeval van opzegging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst door de wederpartij wordt door ons 25% van de orderprijs in rekening gebracht wegens winstderving, terwijl de reeds tot dan toe verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten tevens doorberekend zullen worden.
3.    Alle opgaven door Easy Fun Events van kleuren, getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen en specificaties van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Easy Fun Events kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, proeven of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgaven van Easy Fun Events of van de monsters, tekeningen, proeven of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
4.    Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 5 Prijzen

1.    Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
–    Gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
–    Uitgedrukt in Euro’s;
–    Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten en orderkosten; exclusief kosten voor verpakkingen, in- en uitlading, verzending en verzekering.
2.    Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van Easy Fun Events van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven,vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Easy Fun Events doorberekenen aan opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de order door Easy Fun Events geschiedt en mits opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3.    Opdrachtgever vrijwaart Easy Fun Events voor alle kosten en schade die voor Easy Fun Events mochten voortvloeien uit het feit:
a.    Dat opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
b.    Dat opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Easy Fun Events en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

 

Artikel 6 Betaling

1.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering plaats te vinden, zonder enige korting. Voor opdrachten ter vervaardiging van speciale artikelen, zijnde artikelen die niet direct uit voorraad geleverd worden dient een aanbetaling van 50 % plaats te vinden binnen 8 dagen na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging van Easy Fun Events.
2.    Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Easy Fun Events, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.
3.    Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente.
4.    Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Easy Fun Events alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

Artikel 7 Afleveringstermijn

1.    Opgegeven levertijden, schriftelijk dan wel mondeling, worden slechts bij benadering gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.    Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingtermijn, gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
3.    Easy Fun Events heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren en afzonderlijk te factureren, met dien verstande dat voor deelzendingen ter uitvoering van een ineens gegeven order slechts één maal de kosten van verzending als bedoeld in artikel 5 lid 1 in rekening worden gebracht, tenzij de deelzending geschiedt op verzoek van de opdrachtgever.
4.    De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is. Indien wij een vooruitbetaling hebben bedongen, begint de overeengekomen levertijd niet eerder te lopen dan op de dag waarop deze vooruitbetaling door ons is ontvangen.

Artikel 8 Intellectuele eigendom.

1.    Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Easy Fun Events, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

Artikel 9 Aflevering en risico.

1.    De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Easy Fun Events is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.
2.    Het transport geschiedt steeds, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij.
3.    De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
–    Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de producten aan die beroepsvervoerder;
–    Indien de producten door of namens opdrachtgever worden afgehaald; door de in ontvangst name van de producten;
–    Bij verzending door een vervoermiddel van Easy Fun Events, door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven adres.
4.    Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de opdrachtgever. Het normale transportrisico ligt te allen tijde bij de opdrachtgever. Zonodig dient de opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren.
5.    Mocht opdrachtgever de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Easy Fun Events is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsverlies, op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en (incasso) kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 10 Inspecties en reclame

1.    Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Easy Fun Events worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Easy Fun Events worden gemeld.
2.    Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken heeft.

 

Artikel 11 Garantie

1.    Indien Easy Fun Events producten aan opdrachtgever aflevert welke Easy Fun Events van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Easy Fun Events nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop Easy Fun Events ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
2.    Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Easy Fun Events genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Easy Fun Events de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal Easy Fun Events terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Easy Fun Events tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring.

1.    Easy Fun Events is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
2.    De aansprakelijkheid van Easy Fun Events jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief B.T.W.). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Fun Sales aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

Artikel 13 Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden opdrachtgever

1.    Opdrachtgever zal op de producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

Artikel 14 Ontbinding

1.    Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is opdrachtgever in verzuim en is Easy Fun Events gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a.    De uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b.    Die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Easy Fun Events andere rechten onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat Easy Fun Events tot enige schadevergoeding is gehouden.
2.    In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 zijn respectievelijk alle vorderingen van Easy Fun Events op opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Easy Fun Events gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen Fun Sales en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Easy Fun Events in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.
3.    Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Easy Fun Events enige overeenkomst met opdrachtgever ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

Artikel 15 Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter.

1.    Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.
2.    Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Easy Fun Events en opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.
3.    Indien deze voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met opdrachtgever, zal deze Easy Fun Events steeds direct informeren over alle bepalingen in deze voorwaarden die in het land van opdrachtgever niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Easy Fun Events geaccordeerd, zal Easy Fun Events alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen. Opdrachtgever zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Easy Fun Events vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Easy Fun Events heeft geweigerd om de redelijke kosten als hierboven bedoeld te voldoen.

Artikel 16 Conversie

Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.